« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Niedziela, 22 stycznia 2017 r., imieniny Anastazego, Wincentego, Gaudentego

Moja Ostrołęka

Konkurs

Dziś rozdajemy za darmo pizzę.
I to nie byle jaką, bo dużą i bardzo smaczną. Do wygrania jest pięć kuponów do pizzerii Da Grasso o wartości 25 zł. Zwycięzcy jak zwykle muszą wykazać się refleksem i punktualnością.

Aby zdobyć kupon, należy odwiedzić naszą konkursową stronę pod adresem www.konkurs.moja-ostroleka.pl w czwartek 22 maja. Pięć pierwszych osób, które dodadzą swój komentarz o godz. 20.00, wygrywa bon na pizzę.

Pizzeria Da Grasso
Ostrołęka, ul. Gorbatowa 13
Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: 11.00-22.00, piątek-sobota: 11.00-24.00, niedziela: 11.00-22.00

Sprawdź ofertę pizzerii Da Grasso w dziale Smacznego:
Da Grasso

Regulamin

Regulamin konkursu

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Organizatorem konkursu jest serwis internetowy "Moja Ostrołęka" (www.moja-ostroleka.pl), którego wyłącznym właścicielem jest firma PRO-NET Krzysztof Chojnowski z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Insurekcyjnej 6B zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Na pizzę z Moją Ostrołęką" i zwany jest dalej Konkursem.

4. Data rozpoczęcia Konkursu: 22.05.2014 r. godz. 10.00.

5. Data zakończenia Konkursu: 22.05.2014 r. godz. 23:00.

6. Konkurs realizowany będzie za pośrednictwem serwisu www.moja-ostroleka.pl

7. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, chyba że kolejne punkty niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy PRO-NET, o której mowa w §1 pkt. 2 oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

9. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego, chyba że Organizator zaznaczył inaczej.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs polega na wpisywaniu komentarzy w portalu www.moja-ostroleka.pl na stronie konkursowej pod adresem www.konkurs.moja-ostroleka.pl.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wpisać co najmniej jeden komentarz.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Uczestnik może wpisać nieograniczoną liczbę komentarzy.

5. W komentarzu uczestnik musi wpisać swój prywatny, istniejący i przede wszystkim poprawny numer telefonu, poprzez który Organizator skontaktuje się w przypadku wygranej. Wpisanie nieprawidłowego (nieistniejącego, niepoprawnego) numeru telefonu oznacza utratę prawa do nagrody na rzecz Organizatora.

6. W konkursie zwycięzcami zostają te osoby, które jako pierwsze zamieszczą komentarz na stronie konkursowej (www.konkurs.moja-ostroleka.pl) po upływie godziny 20.00 w czwartek 22 maja 2014 r. Jeżeli żadnemu uczestnikowi nie uda się wpisać komentarza o dokładnej godzinie, zwycięża osoba, której komentarz zapisał się najbliżej pełnej godziny (pomiar wykonywany jest z dokładnością co do jednej sekundy).

7. W konkursie brane są po uwagę tylko komentarze zamieszczone po upływie pełnej godziny (np. w sytuacji, gdy komentarze pojawiły się o godz. 11:59:57 i 12:00:03 w konkursie bierze udział komentarz zamieszczony o godz. 12:00:03).

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po jego zakończeniu. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się telefonicznie informując o przyznaniu prawa do nagrody oraz sposobie jej odbioru.

9. Nagrody w konkursie zostaną przyznane pięciu uczestnikom.

10. Zwycięzcy konkursu otrzymają jedną z nagród rzeczowych, która wchodzi w skład puli:
- kupon o wartości 25 zł do wykorzystania w pizzerii Da Grasso w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 13

12. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na jej równowartość pieniężną.

13. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.

14. Odbiór nagrody przez zdobywcę odbywa się indywidualnie w ustalonym terminie i miejscu z Organizatorem.

15. Organizator nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją nagrody.

16. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda zostanie wydana po wpłaceniu przez niego odpowiedniej kwoty na rzecz Organizatora. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 złotych.

17. W przypadku braku kontaktu przez okres dłuższy niż 7 dni z uczestnikiem Konkursu, który uzyskał prawo do nagrody, uczestnik traci prawo do nagrody na rzecz Organizatora.

18. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, a ich podanie jest konieczne w przypadku uzyskania prawa do nagrody.

19. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach internetowych www.moja-ostroleka.pl

20. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

21. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

  • ustalenia czynności konkursowych

  • wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie

 

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres PRO-NET Krzysztof Chojnowski, ul. Gorbatowa 14, 07-410 Ostrołęka, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z

przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że system zamieszczania komentarzy w portalu www.moja-ostroleka.pl będzie wolny od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej www.moja-ostroleka.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.

7. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

8. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora konkursu.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i treść konkursu.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.moja-ostroleka.pl.Dodaj wpis

Imię
Numer telefonu Tylko do wiadomości redakcji
Treść
Przepisz kod z obrazka

Wpisy konkursowe

Mateusz 21:43, 03.09.2014

bo oszukiwali! sdfadfasdf alert(hahahaha)
;

quot;scriptquot;

Elizabeth 21:41, 03.09.2014

no dawno, dawno.

Maryla 21:33, 03.09.2014

Dawno nie było konursu.

Mateusz 23:40, 12.06.2014

Uwielbiam jeść pizze z Da\' Grasso :)

Anna 00:08, 12.06.2014

moja

katarzyna 18:56, 11.06.2014

Pizza

keks 23:14, 22.05.2014

pizzda

arek 20:41, 22.05.2014

pizza

Dariusz 20:40, 22.05.2014

pizzza

Dariusz 20:38, 22.05.2014

pizza

Dariusz 20:36, 22.05.2014

pizza

daroo 20:35, 22.05.2014

pizza

pawel 20:34, 22.05.2014

pizza

Dariusz 20:33, 22.05.2014

pizza

gggg 20:32, 22.05.2014

pizza

daroo 20:31, 22.05.2014

pizza

Dariusz 20:30, 22.05.2014

pizza

wooo 20:29, 22.05.2014

pizza

doooo 20:28, 22.05.2014

pizza

ddddddddd 20:27, 22.05.2014

gggggg

gggg 20:26, 22.05.2014

pizza

arek 20:12, 22.05.2014

pizza

Ilona 20:07, 22.05.2014

Pizza

justyna 20:05, 22.05.2014

super, że mamy obii

TCw 20:05, 22.05.2014

Szymon 20:00, 22.05.2014

CZY WY MACIE JAKIS SYSTEM NA WYGRYWANIE ? :D


Szymonie! mam system wygrałam w takim czymś już 3 razy :3

JA 20:03, 22.05.2014

Pyszna pizza z Da Grasso

Wioleta 20:02, 22.05.2014

jkk

anonim 20:01, 22.05.2014

Kuźwa błąd mi wyskoczył Fuck. Zasrane Orange.

halo 20:01, 22.05.2014

dsdsda

Disses 20:01, 22.05.2014

Zgłaszam udział w konkursie!

TCW 20:01, 22.05.2014

TAK TAK TKA TAK GRATULUJĘ!!!

Kacper 20:01, 22.05.2014

ok

kasia 20:01, 22.05.2014

poproszę

ilona 20:01, 22.05.2014

hh

Bartek 20:01, 22.05.2014

Pizza

kasia 20:00, 22.05.2014

poproszę

Zosia 20:00, 22.05.2014

ok

vbnm 20:00, 22.05.2014

moj kupon

Krystian 20:00, 22.05.2014

pizza

Klaudia 20:00, 22.05.2014

piza

sylwia 20:00, 22.05.2014

:)

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Tomasz 20:00, 22.05.2014

Proszę Pizze

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Andrzej 20:00, 22.05.2014

dzwonić tylko po 15 ! ! !

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Zosia 20:00, 22.05.2014

ok

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Magda 20:00, 22.05.2014

aaa

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Norbert 20:00, 22.05.2014

uwielbiam pizze

Norbert 20:00, 22.05.2014

uwielbiam pizze

kamil 20:00, 22.05.2014

asdasd

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Norbert 20:00, 22.05.2014

uwielbiam pizze

Anna 20:00, 22.05.2014

pizza

Rafał 20:00, 22.05.2014

super pizza

ddd 20:00, 22.05.2014

dd

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Katarzyna 20:00, 22.05.2014

d

Adam 20:00, 22.05.2014

nnn

Aneta 20:00, 22.05.2014

tylko korwin

Aneta 20:00, 22.05.2014

tylko korwin

Kamil 20:00, 22.05.2014

usiek

lena 20:00, 22.05.2014

w

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Alicja 20:00, 22.05.2014

s

Ewelina 20:00, 22.05.2014

Chcę ;)

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Ewelina 20:00, 22.05.2014

Chcę ;)

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzzza

Magdalena 20:00, 22.05.2014

uwielbiam jeść pizze z moim :) Chłopakiem właśnie w lokalu Da grasso

Klaudia 20:00, 22.05.2014

fdfd

Klaudia 20:00, 22.05.2014

konkurs

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzza

Tomek 20:00, 22.05.2014

Pizza

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzzza

Magda 20:00, 22.05.2014

tylko korwin

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Oliwia 20:00, 22.05.2014

Wygrana :)

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzza

Szymon 20:00, 22.05.2014

CZY WY MACIE JAKIS SYSTEM NA WYGRYWANIE ? :D

Ania 20:00, 22.05.2014

JA :DDD

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Katarzyna 20:00, 22.05.2014

pizza

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

afsfa 20:00, 22.05.2014

asa

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Konrad 20:00, 22.05.2014

:)

Julia 20:00, 22.05.2014

pizza mega jest

Hubert 20:00, 22.05.2014

Smacznego!

Marzena 20:00, 22.05.2014

pizza

Łukasz 20:00, 22.05.2014

Pizza hej

Kamil 20:00, 22.05.2014

ePizzzzza

Hubert 20:00, 22.05.2014

Smacznego!

Przemek 20:00, 22.05.2014

wygrałem pizze,mniam mniam

Monika 20:00, 22.05.2014

wygrana

zosia 20:00, 22.05.2014

Da Grasso

ala 20:00, 22.05.2014

pycha

ala 20:00, 22.05.2014

pycha

Iwona 20:00, 22.05.2014

Mam nadzieję, że wygram

Piotrek 20:00, 22.05.2014

pizza

Iwona 20:00, 22.05.2014

Mam nadzieję, że wygram

Ryszard 20:00, 22.05.2014

Uwielbiam pizzę:)

tomasz 20:00, 22.05.2014

nie wygram

Łukasz 20:00, 22.05.2014

Pizzo jadacz

Paweł 20:00, 22.05.2014

winning

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzzza

Michał 20:00, 22.05.2014

Pizza , Pizza , Pizza,

Kasia 20:00, 22.05.2014

Da Grasso

Dominik 20:00, 22.05.2014

Da Grasso!

Łukasz 20:00, 22.05.2014

Hej pizza

Michał 20:00, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkkkr

Barbara 20:00, 22.05.2014

Dajcie mi pizze jestem głodna

Barbara 20:00, 22.05.2014

Dajcie mi pizze jestem głodna

JOANNA 20:00, 22.05.2014

UWIELBIAM DA GRASSO

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzzza

Rafał 20:00, 22.05.2014

smakówka zwycięzcom :)

Marcin 20:00, 22.05.2014

Degrasso OK

Michał 20:00, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkt

Maa 20:00, 22.05.2014

Smacznego.pozdraw
iam Igusię

Paweł 20:00, 22.05.2014

pizza

Kamil 20:00, 22.05.2014

Dla mojej Misiolinki

Asia 20:00, 22.05.2014

Da Grasso

Anna 20:00, 22.05.2014

Pizza

Milena 20:00, 22.05.2014

Pizza, pizza i jeszcze raz pizza:)

Anna 20:00, 22.05.2014

Obiecałam narzeczonemu pizze zamiast obiadu :)

Michał 20:00, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkkb

Iwona 20:00, 22.05.2014

Mam nadzieję, że wygram

Irena 20:00, 22.05.2014

: {|

Rafał 20:00, 22.05.2014

Wygram ? :)

Dariusz 20:00, 22.05.2014

Da Grasso :)

Iwona 20:00, 22.05.2014

Mam nadzieję, że wygram

Kamil 20:00, 22.05.2014

epizzzzza

Irena 20:00, 22.05.2014

: {|

Monika 20:00, 22.05.2014

pizza

kasia 20:00, 22.05.2014

moje

Paweł 20:00, 22.05.2014

pizza

Michał 20:00, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkn

Marcin 19:59, 22.05.2014

Wygrałem :D !!!!!!

Doroota 19:59, 22.05.2014

Pizza ;)

Miłosz 19:59, 22.05.2014

Sos czosnkowy

Tomek 19:59, 22.05.2014

sss

Irena 19:59, 22.05.2014

: {|

Marcin 19:59, 22.05.2014

Picoszka !!!

Ania 19:59, 22.05.2014

:)

Adrian 19:59, 22.05.2014

Joluś ; )

Paweł 19:59, 22.05.2014

pizza

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkkkkk
r

Darek 19:59, 22.05.2014

Da Grasso

Katarzyna 19:59, 22.05.2014

Kasia

Anna 19:59, 22.05.2014

pizza

Kamil 19:59, 22.05.2014

epizzzzza

Wo0ojtek 19:59, 22.05.2014

Pizza :D

Paweł 19:59, 22.05.2014

pizza

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

Anna 19:59, 22.05.2014

good

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkkd

Adrian 19:59, 22.05.2014

Tym razem mi się uda :)

Wojtuś 19:59, 22.05.2014

Mniam :)

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

Radosław 19:59, 22.05.2014

pizza

Ryszard 19:59, 22.05.2014

Pizza:)

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

kasia 19:59, 22.05.2014

poproszę

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkg

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

Adam 19:59, 22.05.2014

Korwin Król!

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkku

sebek 19:59, 22.05.2014

pizza !!!

Paweł 19:59, 22.05.2014

pizza2

kamil 19:59, 22.05.2014

asdasd

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

Paweł 19:59, 22.05.2014

pizza0

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

Paweł 19:59, 22.05.2014

pizza1

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkp

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkku

Ulka 19:59, 22.05.2014

BOKSER

Milena 19:59, 22.05.2014

mniam mniam pizza:)

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkkkkky

Natalia 19:59, 22.05.2014

jajaja

lena 19:59, 22.05.2014

www

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkk6

Anna 19:59, 22.05.2014

Pizza

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkky

Ryszard 19:59, 22.05.2014

Pyszna, ciepła pizza:)

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkkkkkky

Michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkt

michał 19:59, 22.05.2014

kkkkkkkkl

Renata 19:59, 22.05.2014

Da Grasso

Anna 19:59, 22.05.2014

good

Milena 19:59, 22.05.2014

Pizza:)

Piotr 19:59, 22.05.2014

Przygarnę kupon do Da Grasso :)

Sandra 19:59, 22.05.2014

wygrywam ! ;)

Ryszard 19:59, 22.05.2014

Pizza:)

Paweł 19:59, 22.05.2014

winner

Katarzyna 19:59, 22.05.2014

Dodaję komentarz, żeby wygrać kupon!

Anna 19:59, 22.05.2014

good

Ewa 19:59, 22.05.2014

;)

Milena 19:59, 22.05.2014

Pizza:)

Ewa 19:59, 22.05.2014

;)

Ewa 19:59, 22.05.2014

;)

Ryszard 19:59, 22.05.2014

Pizza:)

Ewa 19:59, 22.05.2014

;)

IZA 19:59, 22.05.2014

PYCHA!!!!BĘDZIESZ MOJA:)

Ewa 19:59, 22.05.2014

;)

Ewa 19:59, 22.05.2014

:)

Paweł 19:59, 22.05.2014

wygrana

Kamil 19:59, 22.05.2014

pizza

Paweł 19:59, 22.05.2014

wygram

lena 19:59, 22.05.2014

www

Paweł 19:59, 22.05.2014

To ja wygram

Kam 19:59, 22.05.2014

kam

Krystian 19:59, 22.05.2014

Pizza

Mirek 19:59, 22.05.2014

asdsa

lena 19:59, 22.05.2014

www

Kamil 19:59, 22.05.2014

kkk

fffffffffffffffff
ffff
19:59, 22.05.2014

fffffffffffffffff
ffffffffffff

test 19:59, 22.05.2014

test

sdg 19:59, 22.05.2014

5hfdd

kasia 19:59, 22.05.2014

moje

sdg 19:58, 22.05.2014

5hfdd

Katarzyna 19:58, 22.05.2014

:P

Katarzyna 19:58, 22.05.2014

:P

lena 19:58, 22.05.2014

www

qqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqq
19:58, 22.05.2014

qqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqq
qq

Mirek 19:58, 22.05.2014

pizzucia

Kamil 19:58, 22.05.2014

kkkk

Anna 19:58, 22.05.2014

pizza

lena 19:58, 22.05.2014

www

kam 19:58, 22.05.2014

kam

kasia 19:58, 22.05.2014

moje

sdg 19:58, 22.05.2014

tyhf

Katarzyna 19:57, 22.05.2014

:)

test 19:57, 22.05.2014

test

kamil 19:57, 22.05.2014

kamil

lena 19:57, 22.05.2014

www

halk 19:57, 22.05.2014

Treść

lena 19:57, 22.05.2014

www

TCw 19:57, 22.05.2014

hdvfb

TCw 19:57, 22.05.2014

hdvfb

kasia 19:57, 22.05.2014

moje

Katarzyna 19:56, 22.05.2014

xdedede

2222222222222222 19:56, 22.05.2014

2

lena 19:56, 22.05.2014

www

Woojtek 19:56, 22.05.2014

Pizza :D

111111111111 19:56, 22.05.2014

11111111111111111
1

11 19:56, 22.05.2014

Konk1

Kamil 19:56, 22.05.2014

kkkk

lena 19:56, 22.05.2014

www

sdg 19:56, 22.05.2014

tfghgfhfg

sdg 19:56, 22.05.2014

tfghgfhfg

kasia 19:56, 22.05.2014

moje

Katarzyna 19:56, 22.05.2014

xdede

min 19:56, 22.05.2014

min

sdg 19:55, 22.05.2014

tfghgfhfg

Katarzyna 19:55, 22.05.2014

xdede

daroo 19:55, 22.05.2014

Da Grasso :)

lena 19:55, 22.05.2014

www

eeeeeeeeeeeeeee 19:55, 22.05.2014

eeeeeeeeeeeee

lena 19:55, 22.05.2014

www

Kamil 19:55, 22.05.2014

kkk

lena 19:55, 22.05.2014

wygrana

Barbara 19:55, 22.05.2014

fgr

333333333333 19:55, 22.05.2014

33333333333333333
333

Katarzyna 19:55, 22.05.2014

xdd

kasia 19:54, 22.05.2014

moje

Katarzyna 19:54, 22.05.2014

xdd

Katarzyna 19:54, 22.05.2014

xdd

halo 19:54, 22.05.2014

Znaczy sie sprzedam!

Hania 19:54, 22.05.2014

jgajgd

22222222222222222
22
19:54, 22.05.2014

22222222222222222
2

lena 19:54, 22.05.2014

ww

Kamil 19:54, 22.05.2014

kkk

Katarzyna 19:54, 22.05.2014

xdee

Katarzyna 19:54, 22.05.2014

xdee

Katarzyna 19:54, 22.05.2014

xdee

sdg 19:54, 22.05.2014

hdf

sdg 19:54, 22.05.2014

hdf

kasia 19:54, 22.05.2014

moje

hhhhhhhhhhhhh 19:53, 22.05.2014

hhhhhhhhhhhhhhhhh

halo 19:53, 22.05.2014

Kupię garnki zeptera!

Ania 19:53, 22.05.2014

:p

fffffffffffffffff
fffffffff
19:53, 22.05.2014

fffffffffffffffff
ffffffff

sf 19:53, 22.05.2014

rsdf

Kamil 19:53, 22.05.2014

kkk

gracja 19:53, 22.05.2014

:)

1 19:53, 22.05.2014

1

lux 19:53, 22.05.2014

jou

kasia 19:53, 22.05.2014

moje

sdg 19:53, 22.05.2014

gdf

Katarzyna 19:52, 22.05.2014

xde

kamil 19:52, 22.05.2014

kamilo

gracja 19:52, 22.05.2014

:)

eeeeee 19:52, 22.05.2014

eeeeeeee

Kamil 19:52, 22.05.2014

ttt

gdhjasgd 19:52, 22.05.2014

gaga

kasia 19:52, 22.05.2014

moje

mix 19:52, 22.05.2014

dddd

Rad 19:51, 22.05.2014

Test

Katarzyna 19:51, 22.05.2014

xd

wwwwwwwww 19:51, 22.05.2014

wwwwwwwwwww

lena 19:51, 22.05.2014

wygrana

qqqqqqqqq 19:51, 22.05.2014

qqqqqqqqqqqq

hahaha 19:51, 22.05.2014

hejgaj

as 19:51, 22.05.2014

qqq

The Czosnka Wszechpotężna 19:51, 22.05.2014

Idę, nie bawię się z wami. ;/

kasia 19:50, 22.05.2014

moje

qwerty 19:50, 22.05.2014

juz

lena 19:50, 22.05.2014

wygrana

aaa 19:50, 22.05.2014

aaa

kkk 19:50, 22.05.2014

kkk

fff 19:50, 22.05.2014

duuża

sdads 19:50, 22.05.2014

sdads

kasia 19:50, 22.05.2014

moje

TCw 19:50, 22.05.2014

rf

jj 19:49, 22.05.2014

kiedy pizza

prrr 19:49, 22.05.2014

hacfkghf

sg 19:49, 22.05.2014

768r678r

mikch 19:49, 22.05.2014

i ja

kasia 19:49, 22.05.2014

moje

TCw 19:48, 22.05.2014

y6r

ghff5555 19:48, 22.05.2014

Fggg

as 19:48, 22.05.2014

ja

beber 19:48, 22.05.2014

ssjghkjsd

bbbbb 19:48, 22.05.2014

chce pizze

tomasz 19:48, 22.05.2014

pr

s 19:48, 22.05.2014

s

haha 19:48, 22.05.2014

hahaha

sda 19:48, 22.05.2014

ssada

Adrian 19:48, 22.05.2014

synchronizacja

kasia 19:48, 22.05.2014

moje

kasia 19:47, 22.05.2014

moje

22222 19:47, 22.05.2014

Tffhhf

TCw 19:47, 22.05.2014

weq

as 19:46, 22.05.2014

hello

paula 19:46, 22.05.2014

pizza

. 19:46, 22.05.2014

.

wewewe 19:46, 22.05.2014

wsdsd

monika 19:46, 22.05.2014

test

Beata 19:46, 22.05.2014

Bardzo dobra pizza

kasia 19:45, 22.05.2014

moje

TCw 19:45, 22.05.2014

hfd

test godziny 19:45, 22.05.2014

test godziny

kasia 19:45, 22.05.2014

moje

kasia 19:44, 22.05.2014

moje

Ania 19:43, 22.05.2014

:P Ja xD

TCw 19:42, 22.05.2014

f

kasia 19:42, 22.05.2014

moje

111 19:42, 22.05.2014

Ffytr

j 19:42, 22.05.2014

faage

kasia 19:41, 22.05.2014

moje

The Czosnka Wszechpotężna 19:41, 22.05.2014

cxv

kasia 19:41, 22.05.2014

moje

The Czosnka Wszechpotężna 19:40, 22.05.2014

34

ngg 19:38, 22.05.2014

Ygg

Konrad 19:37, 22.05.2014

:0

The Czosnka Wszechpotężna 19:35, 22.05.2014

Tak.

fhhh 19:33, 22.05.2014

Hff

gdf 19:29, 22.05.2014

Gfuh

ggfffhhjhhg 19:29, 22.05.2014

Ggf

Nata 19:28, 22.05.2014

naya

ggg 19:28, 22.05.2014

Gfggg

nata 19:27, 22.05.2014

hihi

TCw 19:25, 22.05.2014

asd

TCw 19:23, 22.05.2014

gdf

TCw 19:23, 22.05.2014

gdf

Wioleta 19:23, 22.05.2014

TR

gfdd 19:23, 22.05.2014

Fgg

TCw 19:23, 22.05.2014

xcv

TCw 19:23, 22.05.2014

xcv

TCw 19:22, 22.05.2014

dsa

franka 19:18, 22.05.2014

g

ff 19:14, 22.05.2014

dj

a 19:13, 22.05.2014

mniam

hahah 19:10, 22.05.2014

haha

Barbara 19:07, 22.05.2014

ddd

Nata 19:05, 22.05.2014

hihih

Ola 19:03, 22.05.2014

jeść

tomasz 19:01, 22.05.2014

ja

Ala 18:47, 22.05.2014

test

aaaaaaaaaaaaa 18:36, 22.05.2014

aaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa 18:34, 22.05.2014

dbvhsdvhc

mm 18:34, 22.05.2014

mm

Asia 18:33, 22.05.2014

hahaha

1 18:32, 22.05.2014

1

Asia 18:32, 22.05.2014

hahahaha

Paweł 18:32, 22.05.2014

Da Grasso :)

1 18:32, 22.05.2014

1

Paweł 18:32, 22.05.2014

Da Grasso :)

Paweł 18:32, 22.05.2014

Da Grasso :)

Paweł 18:31, 22.05.2014

Da Grasso :)

Paweł 18:31, 22.05.2014

Da Grasso :)

qq 18:29, 22.05.2014

1

aaaaaaaaaaaaa 18:27, 22.05.2014

12qqqs

q 18:26, 22.05.2014

dsd

kasia 18:20, 22.05.2014

pizza ;p

aa 18:19, 22.05.2014

test godziny

TEST GODZINY 18:16, 22.05.2014

TESTOWY KOMENTARZ DO SPRAWDZENIA GODZINY SERWERA

TEST GODZINY 18:16, 22.05.2014

TESTOWY KOMENTARZ DO SPRAWDZENIA GODZINY SERWERA

Klaudia 17:50, 22.05.2014

pppp

sa 17:50, 22.05.2014

sa

Paweł 17:40, 22.05.2014

test

Paweł 17:39, 22.05.2014

Test

elo 16:48, 22.05.2014

elo elo

aefea 16:27, 22.05.2014

ffdf

aefea 16:26, 22.05.2014

csc

th 16:23, 22.05.2014

y

sad 16:22, 22.05.2014

asd

! 13:32, 22.05.2014

!

:) 13:17, 22.05.2014

:)

1 12:35, 22.05.2014

1

Robert De Niro 12:33, 22.05.2014

picca w upalny wloski klimat

Robert De Niro 12:32, 22.05.2014

picca prosto z pieca

Robert De Niro 12:31, 22.05.2014

picca prosto z włoskiej italji

Wiola 10:31, 22.05.2014

Bez Da Grasso nie ma jedzenia i pizzy

Tomek 10:12, 22.05.2014

W Da Grasso
się dobrze je je je :)

Marian 10:03, 22.05.2014

Pizza

Maciej 10:03, 22.05.2014

Może wygram wieczorkiem O.o

ROman 10:02, 22.05.2014

Super atrakcja

heh 10:01, 22.05.2014

hehe

ik 09:24, 22.05.2014

hgh

1 09:16, 22.05.2014

1

1 09:15, 22.05.2014

Pizza

darek 09:05, 22.05.2014

Da Grasso,w naszym mieście to marka bez której niema naszego miasta.Brawissimo
!!!!!

2 08:59, 22.05.2014

12

Pikolo 08:58, 22.05.2014

Pizza

1 08:03, 22.05.2014

1

1 08:02, 22.05.2014

1

1 08:00, 22.05.2014

1

1 07:59, 22.05.2014

1

1 07:58, 22.05.2014

1

1 07:57, 22.05.2014

1

1 07:56, 22.05.2014

1

a 07:55, 22.05.2014

1

aaaaaaaaaaaaa 07:54, 22.05.2014

1

Felcio 07:52, 22.05.2014

PIZZA JEST OK

mm 07:51, 22.05.2014

Piotrze, nie zastanawiaj się, która godzina poprawnie powinna w Polsce obowiązywać, tylko jaką zapisałeś na swoim komputerze.

DANUTA 07:22, 22.05.2014

Mam ochotę wygrać.

Marta 01:07, 22.05.2014

Smaczna i z dużą ilością sera

pizz 00:39, 22.05.2014

sdsdsd

pizzus 00:38, 22.05.2014

pizzus

Hania 22:30, 21.05.2014

pizzza

milena 21:35, 21.05.2014

pizza

arek 20:45, 21.05.2014

da grasso

daroo 20:43, 21.05.2014

da grasso

olo 20:03, 21.05.2014

hahah daty mi się pomyliły ;))

Wiotr 20:01, 21.05.2014

Wygrałem ?

Edytta 20:00, 21.05.2014

aha;)

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

Kas 20:00, 21.05.2014

da grasso

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

Ewelina 20:00, 21.05.2014

Bonzo

Adrian 20:00, 21.05.2014

Chciałbym pizzę :)

PIOTREK 20:00, 21.05.2014

:),

olo 20:00, 21.05.2014

da grasso

Piotr 19:59, 21.05.2014

Zgodnie z aktualnym czasem jaki obowiązuje w Polsce jest 20.00.
http://www.navi.p
l/katalog/65/144/
aktualny_czas_w_p
olsce.html

Edyta 19:59, 21.05.2014

pizza:)

olo 19:59, 21.05.2014

da grasso

Adrian 19:59, 21.05.2014

Chciałbym pizzę :)

Michał 19:14, 21.05.2014

ciekawe

biedny chłopczyk 16:02, 21.05.2014

W takim razie ja nie startuje, może ją od ciebie dostane:

Nielubiepizzydagr
asso
15:27, 21.05.2014

Ale Wezmę Udział W Konkursie i Jak Wygram To Swoją Wygraną Przekaże Jakiemuś Biednemu Dzieciakowi :)

Maryla 14:57, 21.05.2014

:)